CSR


Våra Värdegrunder


En organisations kultur eller företagskultur är de normer, värderingar och attityder som skapar beteenden vilket ligger till grund för ett företag.
"Det är så här vi gör på detta företaget", är ett uttryck man ibland kan höra vilket kan vara en ganska bra förklaring av hur en del av kulturen ser ut på just det företaget.
Företagskulturen påverkar framförallt hur anställda trivs, utvecklas och känner att de kan bidra till bolagets utveckling.

Då våra medarbetare är den viktigaste tillgången på företaget är kultur en faktor som är väldigt viktig för framgång.
Kulturen påverkar även ekonomi, kunder, vision, ja egentligen allt och alla som kommer i kontakt med företaget.

[read more="Läs mer..." less="Stäng"]

Företagets ledning har satt långsiktiga mål med att detta skall genomsyra hela bolaget samt dess medarbetare. Alla i ett företag måste inte tänka likadant eller ha samma uppfattningar för att en företagskultur ska fungera, men alla bör förstå och acceptera dess grundläggande värderingar.

Entusiasm, Glädje, Gemenskap och Ansvar.

Vi är inte som andra företag och det vill vi inte heller vara. Vi har modet att ifrågasätta befintliga lösningar, tänka på okonventionella sätt, experimentera och våga göra misstag – alltid av en anledning.

Vi jobbar hårt, men har kul under tiden. Och vi letar alltid efter människor som delar vår positiva attityd och våra värderingar.

Vi anser att ledarskap är en handling, inte en roll. Vi rekryterar i första hand utifrån värderingar, och därefter utifrån kompetens och erfarenhet.

Vi är starka när vi litar på varandra, strävar åt samma håll och har roligt när vi arbetar tillsammans.

Vi är informella, pragmatiska och ser byråkrati som vår största fiende.n kompetens och erfarenhet. Det handlar om att leva som man lär, föregå med gott exempel och vara en inspirationskälla för varandra.

Förnya och förbättra

Vi vill ständigt utveckla oss. Det vi gör i dag kan vi göra lite bättre imorgon. Förmågan att hitta lösningar på omöjliga utmaningar är det som gör oss framgångsrika och inspirerar oss inför nästa utmaning.

Vi vet att våra kunder valt oss framför våra konkurrenter och är alltid måna om att ge dem mervärde och inspiration. Vi vågar leda med långsiktigt fokus och tar till vara alla möjligheter att lära och utvecklas.

Vi kompromissar inte om kvalitet. Vi strävar ständigt efter bättre, ändamålsenliga lösningar och banbrytande innovationer.

Friheten under ansvar, ta initiativ och med kraft agera utifrån. Vi tar ansvar för vad vi gör och bidrar på ett positivt sätt i samhället där vi är verksamma.

Vi respekterar och litar på varandra och våra intressenter för att nå goda resultat. Vi trivs med att arbeta tillsammans och visar varandra uppskattning.

[/read]


Socialt Ansvar


AP Måleri AB har ett stort samhällsengagemang. Som företag har vi ett ansvar och en skyldighet att positivt påverka samhället i så stor utsträckning som vi kan. Detta gör vi med lokala skolor/ungdomsverksamheter, föreningsverksamheter och ett flertal olika organisationer.

[read more="Läs mer..." less="Stäng"]

Kunskap och utbildning vinner alla i samhället på.
Nedan finner ni ett antal länkar till några av de helt fantastiska engagerade organisationer som varje dag är med och förändrar framtiden till det bättre.

- Barncancerfonden

- Missing People

- Säkra Varje Unge  

- Trafiksäkerhet För Sveriges Barn

- Aktivskola 

- Barnfonden 

- Stadsmissionen 

[/read]


Ekonomiskt ansvar


Ekonomiskt ansvarstagande handlar främst om företags sätt att göra affärer. Vilket handlar om att säkerställa att vi bedriver vår verksamhet på ett sätt som gör att den är lönsam. Om företaget inte är lönsamt blir det inte heller långsiktigt och kan därför inte bidra till att förbättra samhället. I andra hand handlar det om den etik vi som företag agerar efter och hur detta efterlevs. Det gäller inte bara den egna affärsetiken (intern etik) men också hur vi agerar i förhållande mot andra (extern etik) och vilka policys och riktlinjer vi kräver av våra underleverantörer. Detta röra sig bl.a. om att de anställda hos underleverantörerna har rätt arbetsförhållande, rätt arbetstider, att arbetsplatsen är säker trots farliga moment och att de har rätt att engagera sig fackligt.

[read more="Läs mer..." less="Stäng"]

  • Vi skriver alltid projektavtal alternativt ramavtal med våra samarbetspartners, samtliga samarbetspartners genomgår även kontroller av ID 06, Syna, Skatteverket, kunskapscentrum.
  • Våra samarbetspartners genomgår bla. kontroller av arbetsgivaravgifter, skatteskulder och kollektivavtal, betalningsanmärkningar, ekonomi, skatteform, moms och styrelse.

[/read]


Miljöansvar


Vi på AP Måleri AB ser vårt bidrag till en hållbar utveckling som en naturlig del av vårt arbete. Vårt miljöansvar innebär att alltid följa miljölagstiftningen. Samtidigt att sträva efter att leverera mer energieffektiva, klimatanpassade och resurssnåla tjänster under hela livscykeln. Före och under våra projekt arbetar vi tillsammans med våra kunder, leverantörer för att ta fram de bästa hållbara lösningarna.
I hela vår verksamhet strävar vi efter att minska användningen av skadliga ämnen och se till att avfall hanteras på ett säkert och miljöanpassat sätt samt att bidra till ökad resurseffektivitet, gradvis oberoende av fossila bränslen och cirkulära flöden.

När vi väljer leverantörer prioriterar vi dem som är aktiva när det gäller socialt ansvar, miljö, kvalitet samt hälsa och säkerhet.